to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

Υπάρχουν 6 δισ. ευρώ για τη γεωργία της ποιότητας και της καινοτομίας

Άρθρο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Βήμα


Το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, που κινητοποιεί κοινοτικούς και εθνικούς πόρους ύψους 6 δισ. ευρώ, αποτελεί το βασικότερο αναπτυξιακό εργαλείο υλοποίησης σειράς μέτρων πολιτικής, που στοχεύουν στην ανάταξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας και στον αναπροσανατολισμό του παραγωγικού και αναπτυξιακού μας προτύπου. Υπό τις παρούσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης ύφεσης των προηγούμενων ετών, έχει ειδικό βάρος η ουσιαστική αξιοποίηση των πόρων του Προγράμματος, στη βάση μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη, με σαφή στόχευση που απαντά στις προκλήσεις της εποχής, το διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον και τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα και παθογένειες του πρωτογενούς τομέα της χώρας μας.
 
Με τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την έγκρισή του, έχουμε τη δυνατότητα να αποτιμήσουμε αφενός τη μέχρι σήμερα πορεία εφαρμογής του, αφετέρου να θέσουμε τον προγραμματισμό μας για την επόμενη χρονιά στη βάση της άριστης εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που έχουμε οικοδομήσει με όλους τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους στο διάστημα αυτό. Στον στρατηγικό μας σχεδιασμό για το 2017 περιλαμβάνονταν αφενός η ενεργοποίηση των σημαντικότερων σε χρηματοδοτική βαρύτητα μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης με έμφαση στις επενδυτικές δράσεις, αφετέρου η συνέχιση και βελτίωση του ρυθμού πληρωμών και απορρόφησης των πόρων με στόχο την τόνωση της αγροτικής οικονομίας και των αγροτικών περιοχών στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε.
 
Στην επίτευξη και των δύο αυτών στόχων σταθήκαμε απόλυτα συνεπείς καθώς καταφέραμε να ενεργοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος του νέου Προγράμματος και μάλιστα σημαντικών μέτρων, όπως των νέων γεωργών, των σχεδίων βελτίωσης, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, των ομάδων παραγωγών, της βιολογικής γεωργίας, της κατάρτισης των νέων γεωργών, της εξισωτικής αποζημίωσης, της αγροτικής οδοποιίας, του Comfusio, κ.λπ.
Αλλά και για όλες τις υποχρεώσεις της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, τόσο στα επενδυτικά όσο και στα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, εξασφαλίσαμε τη μεταφορά και απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων καθώς και την πληρωμή των δικαιούχων παραγωγών στη νέα προγραμματική περίοδο, χωρίς να επιβαρύνουμε με ούτε ένα ευρώ τους εθνικούς πόρους. Συνολικά οι νέες προκηρύξεις και τα συνεχιζόμενα έργα, ιδιωτικά και δημόσια, σε όλη τη χώρα έχουν δεσμεύσει ήδη το 62% των πόρων του Προγράμματος και ανέρχονται σε περισσότερα από 3,5 δισ. ευρώ.
Αναφορικά με τον δεύτερο στόχο των πληρωμών, οι πληρωμές μέχρι το τέλος του έτους θα φτάσουν τα 1,4 δισ. ευρώ, πόροι που κατευθύνονται στις τοπικές αγροτικές κοινωνίες και οικονομίες της χώρας μας, καλύπτοντας τις παραγωγικές ανάγκες των αγροτών μας και των κατοίκων των αγροτικών μας περιοχών συνολικότερα.
 
Οι στόχοι του 2018
 
Οι στόχοι μας για το 2018 είναι εξίσου φιλόδοξοι, καθώς θα εστιάσουμε στην ενεργοποίηση μέτρων που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη βασικών δομών υποστήριξης των παραγωγών, δομές που απουσιάζουν από τον πρωτογενή τομέα και που έχουμε ήδη προετοιμάσει εντατικά το προηγούμενο διάστημα μέσα από εκτεταμένη διαβούλευση, καθώς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν για να στηρίξουν τη διαρθρωτική ανασυγκρότηση του τομέα.
 
Αναφέρομαι στις δομές για τη τεχνική και επιστημονική Συμβουλευτική Υποστήριξη των παραγωγών από γεωπόνους και κτηνιάτρους ώστε να ενισχυθεί η παραγωγικότητα των εκμεταλλεύσεών τους και κατ' επέκταση η ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα σε τομείς όπως της γεωργίας ακριβείας, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της βιοοικονομίας, της φυτοπροστασίας, της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, των νέων τεχνολογιών και μεθόδων καλλιέργειας, της ψηφιακής επιχειρηματικότητας, του ηλεκτρονικού εμπορίου, της ψηφιακής διαχείρισης πόρων, των βραχείων αλυσίδων εφοδιασμού κ.λπ. Στόχος μας επίσης είναι η αξιοποίηση του επιστημονικού και γεωτεχνικού μας δυναμικού που στην κρίση υποαπασχολείται ή εξαναγκάζεται σε φυγή στο εξωτερικό.
 
Αναφέρομαι επίσης στις δομές Συνεργασίας για τη μεταφορά γνώσης και στην προώθηση της καινοτομίας στον πρωτογενή τομέα, μέσω της δημιουργίας συμπράξεων καινοτομίας για την ανάπτυξη επιχειρησιακών συνεργειών μεταξύ των φορέων της αγροτροφικής αλυσίδας με στόχο την αναζήτηση νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών που θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα, θα συνεισφέρουν στη σύνδεση της έρευνας με τη γεωργική πρακτική και τις επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα και θα βελτιώσουν τη θέση και το εισόδημα των παραγωγών στην αλυσίδα αξίας. Επιπρόσθετα, μέσω των συμπράξεων αυτών μπορούν να αναζητηθούν νέοι τρόποι σύνδεσης της γεωργικής παραγωγής με την πλούσια φυσική, πολιτιστική και αγροτική παράδοση και κληρονομιά των αγροτικών περιοχών καθώς και του σημαντικού τουριστικού δυναμικού της χώρας.
 
Επίσης, η ανάδειξη της Ποιότητας και η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των εγχώριων αγρο-διατροφικών προϊόντων αποτελεί βασική προτεραιότητα της στρατηγικής μας, και τη νέα χρονιά θα ενεργοποιήσουμε το μέτρο για την ενίσχυση της ποιότητας και εξωστρέφειας των γεωργικών προϊόντων, μέσω του οποίου χρηματοδοτείται η πιστοποίηση των παραγωγών για την εξασφάλιση ποιοτικών σημάτων για τα προϊόντα τους καθώς και η προώθηση πιστοποιημένων ποιοτικών προϊόντων από συνεργατικά σχήματα, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών. Οι πόροι που θα διατεθούν στις τρεις αυτές παρεμβάσεις ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ.
 
Στους στόχους της νέας χρονιάς περιλαμβάνεται και η ενεργοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΠΑΑ που θα εξασφαλίσουν την απαραίτητη στήριξη της ιδίας συμμετοχής των δικαιούχων του προγράμματος, με πόρους από 3% έως 7% των συνολικών πόρων του ΠΑΑ, ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίηση επενδύσεων σε μέτρα όπως της μεταποίησης, των σχεδίων βελτίωσης και των ιδιωτικών δράσεων του LEADER.
 
Στην κατεύθυνση αυτή θα αξιοποιήσουμε τα αποτελέσματα της συνεργασίας μας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία εκπονεί την προβλεπόμενη από τον κανονισμό σχετική μελέτη διάγνωσης των χρηματοδοτικών αναγκών και επιλογής των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, ώστε μέσα στο 2018 να οδηγηθούμε στη σύσταση του αντίστοιχου ταμείου στήριξης των επενδύσεων. Διανύσαμε τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής του Προγράμματος, στα οποία πορευτήκαμε με συνέπεια και οδηγό μας την πίστη μας ότι ο πρωτογενής τομέας της χώρας και οι αγροτικές μας περιοχές αξίζουν ένα καλύτερο μέλλον. Στην προσπάθεια αυτή κανείς δεν αρνείται ότι θα υπάρξουν δυσκολίες και προβλήματα, όμως η ανάγκη να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των παραγωγών και των κατοίκων των αγροτικών περιοχών είναι τόσο μεγάλη και επιτακτική που δεν αφήνει περιθώρια αποτυχίας.

2022 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)