to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

11:24 | 10.12.2012

πηγή: https://left.gr/93

Πολιτική

Τέ­λος στο χα­ρά­τσι μέ­σω της ΔΕ­Η με απόφαση του Πρωτοδικείου

Της Κα­τε­ρί­νας Κνή­τουΟρι­στι­κό τέ­λος στην πα­ρά­νο­μη και α­ντι­συ­νταγ­μα­τι­κή πρα­κτι­κή της ΔΕ­Η, η ο­ποία πα­ρά τη σχε­τι­κή α­πό­φα­ση του ΣτΕ, συ­νέ­χι­ζε να εισ­πράτ­τει με την α­πει­λή δια­κο­πής ρεύ­μα­τος , το ΕΕ­ΤΗ­ΔΕ, γνω­στό και ως χα­ρά­τσι, έ­δω­σε η υπ. α­ριθμ. 1101/2012 α­πό­φα­ση του Πο­λυ­με­λούς Πρω­το­δι­κείου Αθη­νών (Τμ. Εκού­σιας Δι­καιο­δο­σίας), η ο­ποία υ­πο­χρεώ­νει τη ΔΕ­Η Α.Ε. να μη δια­κό­πτει την πα­ρο­χή ρεύ­μα­τος στους κα­τα­να­λω­τές, οι ο­ποίοι δεν κα­τα­βάλ­λουν το ε­πι­βλη­θέν με το N. 4021/2011 τέ­λος η­λεκ­τρο­δό­τη­σης, να δέ­χε­ται την κα­τα­βο­λή του α­ντι­τί­μου των λο­γα­ρια­σμών, α­φαι­ρου­μέ­νου του α­να­γρα­φό­με­νου πο­σού του τέ­λους και να μην εν­σω­μα­τώ­νει αυ­τό στους νέ­ους λο­γα­ρια­σμούς.

Η α­πό­φα­ση αυ­τή δι­καιώ­νει για μια α­κό­μη φο­ρά το κί­νη­μα ε­νά­ντια στα χα­ρά­τσια που α­να­πτύχ­θη­κε και πή­ρε ε­ξαι­ρε­τι­κά με­γά­λες δια­στά­σεις ό­λο το προ­η­γού­με­νο διά­στη­μα, ε­νώ, πα­ράλ­λη­λα, α­να­δει­κνύει ως α­ντι­λαϊκές, α­ντι­συ­νταγ­μα­τι­κές και βάρ­βα­ρες τις ε­πι­λο­γές των τροϊκα­νών κυ­βερ­νή­σεων. Ήταν δε τό­ση η δυ­σα­ρέ­σκεια του κυ­βερ­νη­τι­κού ε­πι­τε­λείου της υ­πο­τέ­λειας, ώ­στε ο υ­πουρ­γός Οι­κο­νο­μι­κών κ. Στουρ­νά­ρας δεν δί­στα­σε να στρα­φεί κα­τά των δι­κα­στών που ε­ξέ­δω­σαν την α­πό­φα­ση, κα­τη­γο­ρώ­ντας τους πε­ρί­που ως ε­θνι­κούς μειο­δό­τες, ε­νώ πα­ράλ­λη­λα γί­νε­ται προ­σπά­θεια να α­να­στα­λεί με νο­μι­κούς «α­κτι­βι­σμούς» η ε­φαρ­μο­γή της.

Εμείς, οι Πο­λί­τες Ενά­ντια στα Χα­ρά­τσια, ε­γκαί­ρως εί­χα­με ε­πι­ση­μά­νει ό­τι η τρόι­κα ε­σω­τε­ρι­κού εί­χε ε­πι­λέ­ξει να εκ­βιά­σει τους χι­λιά­δες πο­λί­τες που δυ­σκο­λεύο­νται να ε­ξα­σφα­λί­σουν την κα­θη­με­ρι­νή τους ε­πι­βίω­ση, που α­δυ­να­τούν να πλη­ρώ­σουν και αυ­τό το μέ­ρος του λο­γα­ρια­σμού που α­ντι­στοι­χεί στο ρεύ­μα, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας, για άλ­λη μια φο­ρά, τη ΔΕ­Η ως φο­ρο­μπη­χτι­κό εισ­πρα­κτι­κό μη­χα­νι­σμό, κα­τα­στρα­τη­γώ­ντας και το τε­λευ­ταίο ί­χνος νο­μι­μό­τη­τας.
Σή­με­ρα και με­τά την έκ­δο­ση της α­πό­φα­σης του Πο­λυ­με­λούς Πρω­το­δι­κείου τα α­στι­κά Μ.Μ.Ε. βγά­ζουν ως άσ­σο α­πό το μα­νί­κι και προ­βάλ­λουν το νέο μπα­μπού­λα: τη βε­βαίω­ση του χα­ρα­τσιού α­πό την Εφο­ρία και ό,τι αυ­τό συ­νε­πά­γε­ται.
Η ε­πι­βο­λή των χα­ρα­τσιών πα­ρα­βιά­ζει πλη­θώ­ρα συ­νταγ­μα­τι­κών αρ­χών, ό­πως πο­λύ σω­στά ε­πι­ση­μαί­νει και στο σκε­πτι­κό της η πρό­σφα­τη α­πό­φα­ση του Πρω­το­δι­κείου, ό­πως την αρ­χή της ι­σό­τη­τας, της α­να­λο­γι­κό­τη­τας, της προ­στα­σίας της οι­κο­γέ­νειας κ.α., αλ­λά και το άρ­θρο 1 του Πρώ­του Πρό­σθε­του Πρω­το­κόλ­λου της ΕΣ­ΔΑ.

Απέ­να­ντι σε αυ­τή την πα­ρά­νο­μη και α­νάλ­γη­τη φο­ρο­ε­πι­δρο­μή η α­πά­ντη­ση του κι­νή­μα­τος δεν μπο­ρεί να εί­ναι άλ­λη α­πό τη μα­ζι­κή άρ­νη­ση κα­τα­βο­λής των πα­ρά­νο­μων, α­ντι­συ­νταγ­μα­τι­κών και λη­στρι­κών χα­ρα­τσιών, πο­λύ πε­ρισ­σό­τε­ρο ό­ταν εί­ναι πα­σί­δη­λο ό­τι οι ε­πι­λο­γές της τροϊκα­νής κυ­βέρ­νη­σης βα­θαί­νουν ό­λο και πε­ρισ­σό­τε­ρο την ύ­φε­ση, ο­δη­γούν σε α­διέ­ξο­δο και σε μα­ζι­κή φτω­χο­ποίη­ση και α­πό­γνω­ση τους πο­λί­τες.
Με συλ­λο­γι­κές και μα­ζι­κές δρά­σεις να α­ντι­στα­θού­με στους εκ­βια­σμούς , να σπά­σου­με το φό­βο, να μην ε­πι­τρέ­ψου­με την ε­φαρ­μο­γή των ά­δι­κων, πα­ρά­νο­μων και α­διέ­ξο­δων λη­στρι­κών μέ­τρων της τρι­κομ­μα­τι­κής τροϊκα­νής κυ­βέρ­νη­σης.

2022 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)