to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

10:01 | 01.10.2012

πηγή: https://left.gr/93

Πολιτική

Το πρώτο Φε­στι­βάλ Νέων ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ εί­ναι γε­γο­νός

Το 1ο Φεστιβάλ Νέων ΣΥΡΙΖΑ, αφού εδώ και δεκαπέντε μέρες ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, θα είναι γεγονός από την επόμενη Παρασκευή, 5 Οκτώβρη, έως και την Κυριακή, 7 Οκτώβρη, στο Πάρκο Γουδή και για την Αθήνα.


Αυτό βέβαια, αν δεν ρίξει ο ουρανός βροχούλα και η κυβέρνηση καταιγίδα νέων μέτρων. Ακόμα, όμως, κι αν -ο μη γένοιτο- συμπέσουν με την πραγματοποίηση του Φεστιβάλ καιρικά και κυβερνητικά φαινόμενα, οι νέοι που συμμετέχουμε μήνες τώρα στην υλοποίησή του, αλλά και ορισμένοι από εμάς που προσπαθούμε χρόνια τώρα για την καλλιέργεια και την εδραίωση της ιδέας της ενιαίας οργάνωσης νέων και των νεολαιών που συμμετέχουν στον ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε κερδίσει μια σημαντική παρακαταθήκη. Γνωριστήκαμε, προσωπικά και πολιτικά, συζητήσαμε -εξαντλητικά αλλά γόνιμα τελικά-, νοιώσαμε την εγγύτητα της σύγκρουσης και της συντροφικότητας. Αφιερώσαμε το υστέρημα του χρόνου μας, σε μια συγκυρία που πολλοί είμαστε άνεργοι αλλά κοινωνικά ενεργοί, οργισμένοι αλλά στοχοπροσηλωμένοι στην ανατροπή, σηκώνοντας τα μανίκια για το έργο του Φεστιβάλ και το βλέμμα για τη συγκρότηση των Νέων ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ. Καταλάβαμε ότι ο δρόμος αυτός δεν είναι εύκολος ούτε δεδομένος, αλλά είμαστε εδώ για να τον συνδιαμορφώσουμε.
Το Φεστιβάλ είναι σαν μια γενική πρόβα για ένα έργο δύσκολο, που έχει ρόλο για όλους μας και το σενάριο έχει και τη δική μας υπογραφή. Εμείς οι Νέοι του ΣΥΡΙΖΑ είμαστε διατεθειμένοι να τραβήξουμε την κουρτίνα που χωρίζει το παρασκήνιο από το προσκήνιο. Ελάτε μαζί μας.


Το Φε­στι­βάλ θα έ­χει τρεις κε­ντρι­κές εκ­δη­λώ­σεις, μία κά­θε μέ­ρα, και δύο α­κό­μα ερ­γα­στή­ρια κά­θε μέ­ρα α­πό τις θε­μα­τι­κές που ε­πι­λέχ­θη­καν να α­να­πτυχ­θούν. Όλες οι θε­μα­τι­κές δού­λε­ψαν ο­μα­δι­κά με τη συμ­με­το­χή νέων, α­πό τις δύο συ­νε­λεύ­σεις που πραγ­μα­το­ποιή­θη­καν γι‘ αυ­τό το σκο­πό.
* Την Πα­ρα­σκευή η κε­ντρι­κή εκ­δή­λω­ση θα έ­χει συ­νε­λευ­σια­κό χα­ρα­κτή­ρα και θέ­μα «Η νε­ο­λαία που α­ντι­στέ­κε­ται, η νε­ο­λαία που νι­κά». Θα ει­ση­γη­θεί η βου­λεύ­τρια του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ΕΚ­Μ, Ει­ρή­νη Αγα­θο­πού­λου και θα πα­ρέμ­βουν εκ­πρό­σω­ποι σω­μα­τείων ερ­γα­ζο­μέ­νων, ε­πι­σφα­λώς ερ­γα­ζό­με­νοι και ά­νερ­γοι.
* Το Σάβ­βα­το, θα πραγ­μα­το­ποιη­θεί συ­ζή­τη­ση με θέ­μα «Το πα­λιό πε­θαί­νει, το νέο πα­λεύει να γεν­νη­θεί. Η Αρι­στε­ρά στον 21ο αιώ­να», με ο­μι­λη­τές τον πρό­ε­δρο της Κ.Ο. του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ΕΚ­Μ, Αλέ­ξη Τσί­πρα, τον πο­λι­τι­κό ε­πι­στή­μο­να και μέ­λος του Πα­γκό­σμιου Κοι­νω­νι­κού Φό­ρου­μ, Ερίκ Του­σέν και τον ι­σπα­νό συν­δι­κα­λι­στή αν­θρα­κω­ρύ­χο, Λι­σάρ­ντο Φερ­νά­ντεζ.
* Την Κυ­ρια­κή, η κε­ντρι­κή εκ­δή­λω­ση θα έ­χει θέ­μα «Κα­τα­σκευά­ζο­ντας τον ε­σω­τε­ρι­κό εχ­θρό. Πώς α­ντι­με­τω­πί­ζου­με το φα­σι­στι­κό κίν­δυ­νο». Θα πα­ρέμ­βουν οι: Δη­μή­τρης Κου­σου­ρής, ι­στο­ρι­κός, Θα­νά­σης Κούρ­κου­λας, α­πό την Κί­νη­ση Απε­λά­στε το Ρα­τσι­σμό, Βα­σί­λης Χατ­ζη­λά­μπρου, βου­λευ­τής ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ΕΚ­Μ, με­τά­να­στης ερ­γα­ζό­με­νος.
Οι κε­ντρι­κές εκ­δη­λώ­σεις θα αρ­χί­σουν στις 7.30 μ.μ. Ας προ­σπα­θή­σου­με ό­λοι να εί­μα­στε στην ώ­ρα μας!


Φω­το­γρα­φία, ζω­γρα­φι­κή, ει­κα­στι­κά

Όλες τις η­μέ­ρες του φε­στι­βάλ θα λει­τουρ­γή­σει α­πό τη θε­μα­τι­κή πο­λι­τι­σμού Γω­νιά ποίη­σης, με τη συμ­με­το­χή ποιη­τών που θα πα­ρου­σιά­σουν τη δου­λειά τους.
Οι φω­το­γρά­φοι θα έ­χουν την τι­μη­τι­κή τους, α­φού θα υ­πάρ­χει φω­το­γρα­φι­κό χρο­νο­λό­γιο για τις κι­νη­μα­τι­κές δρά­σεις του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ με τίτ­λο «Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στους α­γώ­νες της γε­νιάς μας» και φω­το­γρα­φι­κά α­φιε­ρώ­μα­τα στα 90χρο­να της Μι­κρα­σια­τι­κής κα­τα­στρο­φής, αλ­λά και στον σκη­νο­θέ­τη Θεό­δω­ρο Αγγε­λό­που­λο. Επί­σης θα πραγ­μα­το­ποιη­θούν εκ­θέ­σεις φω­το­γρα­φίας με θέ­μα­τα: «Εργα­σία», «Αστι­κό πε­ρι­βάλ­λο­ν-πό­λη-ε­λεύ­θε­ροι χώ­ροι» και «Πρό­σφυ­γες».
Την τέ­χνη της ζω­γρα­φι­κής θα εκ­προ­σω­πή­σουν με εκ­θέ­σεις έρ­γων τους οι Τά­σος Νι­φα­δό­που­λος και Ελέ­νη Σπα­νού­δη. Ενώ και η Μα­ρία Στα­σι­νού θα πα­ρου­σιά­σει ε­φτά έρ­γα ζω­γρα­φι­κής (μι­κτή τε­χνι­κή σε χαρ­τί) ε­πά­νω σε λα­μα­ρί­να.
Πα­ράλ­λη­λα, η Πέν­νυ Σκού­ρα θα πα­ρου­σιά­σει ει­κα­στι­κή ε­γκα­τά­στα­ση.
Στη διάρ­κεια του φε­στι­βάλ θα προ­βλη­θούν και ται­νίες μι­κρού μή­κους. Επί­σης την Πα­ρα­σκευή στις 7 μ.μ. θα πα­ρου­σια­στεί το θε­α­τρι­κό «Η πα­ρέμ­βα­ση» του Βί­κτο­ρ Ου­γκό α­πό την ο­μά­δα «Ανή­συ­χοι Θε­α­τρί­νοι».
Επί­σης, ό­λες τις η­μέ­ρες του φε­στι­βάλ θα λει­τουρ­γή­σει παι­δό­το­πος, στο πλαί­σιο του ο­ποίου θα πα­ρου­σια­στεί το Σάβ­βα­το, στις 7.30 μ.μ., η θε­α­τρι­κή πα­ρά­στα­ση για παι­διά «Ένα τα­ξί­δι πα­ρα­μύ­θια», σε σκη­νο­θε­σία Κων­στα­ντί­νου Πασ­σά, με τον ί­διο και την Στέλ­λα Γρί­βα. Ενώ την Κυ­ρια­κή, στις 7 μ.μ., θα γί­νει πα­ρά­στα­ση κου­κλο­θέ­α­τρου βα­σι­σμέ­νη στην κι­νη­μα­το­γρα­φι­κή ται­νία «Τα παι­διά του Πα­ρα­δεί­σου» του Ματ­ζί­ντ Ματ­ζι­ντί, με τίτ­λο «Όσο πιο γρή­γο­ρα» α­πό την ο­μά­δα «Τα φτε­ρά του μύ­θου».

Θε­μα­τι­κά ερ­γα­στή­ρια

Για την Πα­ρα­σκευή έ­χουν προ­γραμ­μα­τι­στεί:
* Εργα­στή­ρι αλ­λη­λεγ­γύης: «Η αλ­λη­λεγ­γύη στο προ­σκή­νιο, α­νοί­γο­ντας το δρό­μο για την α­να­τρο­πή», συ­νε­λευ­σια­κή συ­ζή­τη­ση με πα­ρεμ­βά­σεις α­πό τους: Ελέ­νη Πορ­τά­λιου, ε­πι­κε­φα­λής της Ανοι­χτής Πό­λης, δη­μο­τι­κή σύμ­βου­λος Αθή­νας, Αντρέα Ξαν­θό, βου­λευ­τή ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ΕΚ­Μ, για­τρό του Κοι­νω­νι­κού Ια­τρείου Ρε­θύ­μνου, Γιάν­νης Στα­θάς, βου­λευ­τής ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ΕΚ­Μ, πρό­ε­δρος Εργα­τι­κού Κέ­ντρου Λει­βα­δειάς και τον α­ντι­δή­μαρ­χο Ν. Ιω­νίας. Θα πα­ρέμ­βουν συλ­λο­γι­κό­τη­τες και εγ­χει­ρή­μα­τα αλ­λη­λεγ­γύης α­πό ό­λη την Ελλά­δα.
* Εργα­στή­ρι για το φύ­λο: «Το «φυ­λι­κό« πρό­σω­πο του φα­σι­σμού: Οι διεκ­δι­κή­σεις του φύ­λου ό­πλο ε­νά­ντια στον εκ­φα­σι­σμό». Θα γί­νουν ει­ση­γή­σεις α­πό τους: Ντί­να Βαΐου, πα­νε­πι­στη­μια­κό, Λί­να Φι­λο­πού­λου, μέ­λος της Φε­μι­νι­στι­κής Πρω­το­βου­λίας, νέο α­πό την Colour Youth με στό­χο να α­κο­λου­θή­σει συ­ζή­τη­ση. Στο χώ­ρο της θε­μα­τι­κής θα υ­πάρ­χει έκ­θε­ση φω­το­γρα­φίας με θέ­μα «Γυ­ναί­κες ερ­γα­ζό­με­νες».
Για το Σάβ­βα­το έ­χουν προ­γραμ­μα­τι­στεί:
* Εργα­στή­ρι πο­λι­τι­σμού: «Καλ­λι­τέ­χνες σε και­ρό κρί­σης», συ­ζή­τη­ση που θα διε­ρευ­νή­σει το ρό­λο του καλ­λι­τέ­χνη ως ερ­γα­ζό­με­νου, ως δια­νοού­με­νου και πα­ρα­γω­γού ι­δε­ο­λο­γι­κών έρ­γων, και το ρό­λο της καλ­λι­τε­χνι­κής πα­ρα­γω­γής στο πλευ­ρό των κοι­νω­νι­κών κι­νη­μά­των. Θα μι­λή­σουν οι: Δη­μή­τρης Σε­βα­στά­κης,πα­νε­πι­στη­μια­κός, και μέ­λος της συλ­λο­γι­κό­τη­τας Τέ­χνη εν κι­νή­σει.
* Εργα­στή­ρι για την παι­δεία: «Ενά­ντια στη διά­λυ­ση της εκ­παί­δευ­σης, για την παι­δεία των α­να­γκών μας», συ­ζή­τη­ση που θα α­νοί­ξει η βου­λεύ­τρια του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ΕΚΜ και πα­νε­πι­στη­μια­κός, Θε­α­νώ Φω­τίου, για την ε­πί­θε­ση που δέ­χε­ται η παι­δεία, τις α­ντι­στά­σεις που α­να­πτύσ­σο­νται σε ό­λο το φά­σμα της εκ­παί­δευ­σης, αλ­λά και την πρό­τα­σή μας για το τι παι­δεία θέ­λου­με. Στη συ­νέ­χεια θα πά­ρουν το λό­γο μα­θη­τές, φοι­τη­τές, δά­σκα­λοι και κα­θη­γη­τές. Πα­ράλ­λη­λα, θα λει­τουρ­γή­σει και έκ­θε­ση φω­το­γρα­φίας α­πό κι­νή­μα­τα, φοι­τη­τι­κά και εκ­παι­δευ­τι­κά, α­πό ό­λο τον κό­σμο.
Για την Κυ­ρια­κή έ­χουν προ­γραμ­μα­τι­στεί:
* Εργα­στή­ρι για το πε­ρι­βάλ­λο­ν: «Επί­θε­ση στο πε­ρι­βάλ­λον, α­ντι­στά­σεις και ρι­ζο­σπα­στι­κές προο­πτι­κές». Η θε­μα­τι­κή θέ­λο­ντας να δώ­σει έ­ναν ο­ρα­μα­τι­κό τό­νο στη συ­ζή­τη­ση δεν θα πε­ριο­ρι­στεί στην α­πα­ρίθ­μη­ση των ε­πι­θέ­σεων που δέ­χε­ται το πε­ρι­βάλ­λον, αλ­λά διορ­γα­νώ­νει μια συ­ζή­τη­ση με τη συμ­με­το­χή της βου­λεύ­τριας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ΕΚ­Μ, Ηρώς Διώ­τη και του οι­κο­νο­μο­λό­γου Πέ­τρου Λι­νάρ­δου Ριλ­μόν, και με πα­ρεμ­βά­σεις α­πό το κί­νη­μα ε­νά­ντια στον ΧΥ­ΤΑ στην Κε­ρα­τέα, α­πό τον α­γώ­να ε­νά­ντια στα με­ταλ­λεία χρυ­σού και α­πό τον Τέ­λη Τύ­μπα που θα μι­λή­σει για τον α­γώ­να ε­νά­ντια στις βιο­μη­χα­νι­κές Α­ΠΕ, ώ­στε να προ­ταχ­θεί ο συ­ντο­νι­σμός και η προώ­θη­ση των ε­στιών α­γώ­να σε ό­λη την Ελλά­δα.
* Εργα­στή­ρι για τη δη­μο­κρα­τία: Στο χώ­ρο της θε­μα­τι­κής θα γί­νουν εκ­δη­λώ­σεις και τις τρεις η­μέ­ρες με θέ­μα­τα ό­πως: «ΜΜΕ και δη­μο­κρα­τία», «Ανοί­γο­ντας το δρό­μο: νέες μορ­φές κοι­νω­νι­κής ορ­γά­νω­σης».
Όλοι οι θε­μα­τι­κοί χώ­ροι του φε­στι­βάλ θα πραγ­μα­το­ποιή­σουν δρά­σεις και εκ­δη­λώ­σεις, πέ­ραν αυ­τών που α­να­φέρ­θη­καν ή­δη, και τις τρεις μέ­ρες του φε­στι­βάλ.
Τα θε­μα­τι­κά ερ­γα­στή­ρια θα ξε­κι­νούν στις 6.30 μ.μ.


Αναδημοσίευση από την Εποχή - Επιμέλεια: Ζωή Γεωργούλα

2022 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)