to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

16:09 | 16.05.2018

Οικονομία

Οδηγός για όσους υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση των ακινήτων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και του ΟΑΕΔ

Ομάδα ερωτήσεων-απαντήσεων για το πιλοτικό πρόγραμμα αξιοποίησης ακινήτων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ) και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) έχει αναρτήσει το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Μία ομάδα ερωτήσεων-απαντήσεων για το πιλοτικό πρόγραμμα αξιοποίησης ακινήτων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ) και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) έχει αναρτήσει το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον ιστότοπο του υπουργείου.

Ακολουθούν οι ερωτήσεις:

1. Σε περίπτωση που για ένα συγκεκριμένο ακίνητο, προκύψει ενδιαφέρον από νομικά πρόσωπα κοινωφελούς ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) και από ιδιώτη, σε ποιον θα δοθεί και με ποια κριτήρια;

Η διαδικασία βαθμολόγησης της κάθε υποβληθείσας πρότασης εντάσσεται στη συγκριτική αξιολόγηση, βάσει πολυκριτηριακής ανάλυσης σε σχέση με τη στρατηγική του προγράμματος. Η τελική βαθμολογία της πρότασης θα κρίνει το αποτέλεσμα.

2. Διάρκεια μίσθωσης;

Η διάρκεια της μίσθωσης μπορεί να είναι βραχύχρονη ή μακρόχρονη και προτείνεται από τον ενδιαφερόμενο κατά την υποβολή της πρότασής του, αποτελεί, ωστόσο, κριτήριο κατά την αξιολόγηση του συνόλου της πρότασης με τις μακρόχρονες μισθώσεις να υπερτερούν σε σχέση με τις μικρότερης χρονικής διάρκειας.

3. Μπορούμε να εκδηλώσουμε ενδιαφέρον και, στη συνέχεια, να υποβάλλουμε πρόταση ως υπό σύσταση νομικό πρόσωπο;

Ναι, καθώς η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν είναι δεσμευτική από καμία από τις δύο πλευρές. Η ύπαρξη νομικού προσώπου υπό σύσταση αποτελεί μειονέκτημα, με την έννοια του ότι δεν προκύπτει εμπειρία ή απόδειξη βιωσιμότητας του φορέα, ενώ η σύσταση θα πρέπει να έχει λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κρίσεων.

4. Υπάρχει κάποια διαδικασία με την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούσαν να επισκεφτούν τα κτίρια που τους ενδιαφέρουν; Αν ναι, τότε ποια είναι αυτή;

Οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στους ορισμένους ως αρμόδιους εκ μέρους του προγράμματος και των ΦΚΑ γι' αυτήν τη διαδικασία. Οι αρμόδιοι ανακοινώθηκαν με τη δημοσίευση της πρόσκλησης.

5. Υπάρχουν πιθανώς κατόψεις των κτιρίων που θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμες;

Υπάρχουν και τις παρέχουν οι κατά περίπτωση ορισμένοι αρμόδιοι.

6. Πώς θα μπορούσαμε να πληροφορηθούμε περισσότερα στοιχεία σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας της κοινωνικής ανταπόδοσης;

Η κοινωνική ανταπόδοση αφορά σε δράσεις που στόχο έχουν το συλλογικό και κοινωνικό όφελος. Ως κοινωνικά ανταποδοτικές θεωρούνται εμπορικές ή άλλες χρήσεις που θέτουν περιορισμό στη χρήση των κερδών, στοχεύουν στην από κοινού εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών του φορέα, διαμορφώνουν ισότιμες σχέσεις παραγωγής, προωθούν την αξιοπρεπή εργασία, δραστηριοποιούνται στη βιώσιμη ανάπτυξη ή την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος ή κοινωνικής ένταξης. Οι χρήσεις αυτές πρέπει να είναι συμβατές με τις χρήσεις του Κέντρου Αθήνας, όπως και με τη στρατηγική του προγράμματος.

7. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την οποία έχετε απευθύνει προς νομικά πρόσωπα, θα ακολουθηθεί από την τελική προκήρυξη διαγωνισμού (πιθανόν πλειοδοτικού), με βάση επίσημες διοικητικές διαδικασίες, προκειμένου να κατακυρωθεί σε συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο το κάθε ακίνητο, (όπως, δηλαδή, περιγράφεται η διαδικασία στην υπ' αριθμ. 189/11.04.2018 που αφορά σε ιδιώτες);

Ναι. Θα ακολουθήσει αμιγώς εμπορικός διαγωνισμός για ιδιώτες, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Για νομικά πρόσωπα κοινωφελούς ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα, φορείς ΚΑΛΟ, θα ακολουθηθεί η διαδικασία κατακύρωσης ακινήτων, βάσει πολυκριτηριακής αξιολόγησης.

8. Η παρούσα διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα καταλήξει αμέσως στην τελική κατακύρωση κτιρίων σε νομικά πρόσωπα;

Θα ακολουθήσει αμιγώς εμπορικός διαγωνισμός για ιδιώτες, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Για νομικά πρόσωπα κοινωφελούς ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα, φορείς ΚΑΛΟ, θα ακολουθηθεί η διαδικασία κατακύρωσης ακινήτων, βάσει πολυκριτηριακής αξιολόγησης.

9. Σε περίπτωση που το ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο (συγκεκριμένα σωματείο) δεν έχει προλάβει να συσταθεί, μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία της 11ης Μαΐου 2018, υπάρχει η δυνατότητα να υποβληθεί φάκελος από κάποιο από τα νομικά πρόσωπα που θα αποτελέσουν μέλη του ή και από το σύνολο των προσώπων -φυσικών και νομικών- που θα αποτελέσουν τα ιδρυτικά του μέλη, δρώντας οι τελευταίοι, στην παρούσα φάση και μέχρι τη νομότυπη σύσταση του σωματείου, ως ένωση προσώπων με το σκοπό που θα έχει και το σωματείο, μόλις συσταθεί;

Δίνεται παράταση, μέχρι τις 8 Ιουνίου 2018 και ώρα 14.00.

Σχετικά με τη σύσταση του νομικού προσώπου, υπάρχει δυνατότητα να υποβληθεί φάκελος εντός της προθεσμίας της οικείας πρόσκλησης, υπό τον όρο ότι, κατά τη διαδικασία κρίσης των προτάσεων, θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασης.

10. Τι προβλέπεται με κοινόχρηστες δαπάνες που πιθανόν απαιτηθούν;

Οι αναλογούσες κοινόχρηστες δαπάνες των προς παραχώρηση χώρων βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο φορέα.

11. Η μη εκδήλωση ενδιαφέροντος στην πρόσκληση σημαίνει ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμό που πρόκειται να διενεργηθεί στο μέλλον;

Όχι, η μη εκδήλωση ενδιαφέροντος σε αυτήν την πρόσκληση δεν σημαίνει αποκλεισμό από την τελική διαγωνιστική διαδικασία.

12. Η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων είναι δυνατή και αρκεί, χωρίς την απαίτηση κατάθεσης φυσικού φακέλου;

Είναι απαραίτητη η κατάθεση φυσικού φακέλου στις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου ιδιοκτήτη φορέα. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ταυτόχρονα και σε ηλεκτρονική μορφή (cd).

13. Θα δοθεί παράταση στην προθεσμία;

Δίνεται παράταση, μέχρι τις 8 Ιουνίου 2018 και ώρα 14.00.

14. Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν νομικά πρόσωπα κοινωφελούς ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα & φορείς ΚΑΛΟ που θα χρησιμοποιήσουν το χώρο; Τι ισχύει για τους ιδιώτες;

Τα κριτήρια έχουν οριστεί από την αρμόδια Ομάδα Εργασίας (YA 50291/Δ9.15509), στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των ΦΚΑ. Αφορούν παραμέτρους χρήσης, διάρκειας μίσθωσης, επισκεψιμότητας, κοινωνικής ανταπόδοσης και αξιοπιστίας του φορέα που αιτείται και του επιχειρηματικού του σχεδίου.

Για τους ιδιώτες, τα κριτήρια θα καθοριστούν στις προκηρύξεις που θα εκδοθούν, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που θα ακολουθήσει.

15. Θα υπάρχει μίσθωμα για νομικά πρόσωπα κοινωφελούς ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα, φορείς ΚΑΛΟ;

Η ύπαρξη ή όχι μισθώματος θα εξεταστεί υπό όρους και κατά περίπτωση και εξαρτάται από την προτεινόμενη χρήση.

16. Σε πόσο χρόνο προβλέπεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία, μέχρι τη χρήση του χώρου;

O απαιτούμενος χρόνος, μέχρι τη χρήση του χώρου, περιλαμβάνει και το χρόνο υλοποίησης των απαραίτητων εργασιών, χρόνος τον οποίο οφείλει να εκτιμήσει ο ενδιαφερόμενος. Ο κατά τα άλλα απαραίτητος χρόνος, (μέχρι, δηλαδή, την επιλογή του ενδιαφερόμενου), μέχρι την ολοκλήρωση των εγκρίσεων και τη σύναψη συμφωνίας με τους ΦΚΑ εκτιμάται κατ' ελάχιστον σε 60 ημέρες από την ολοκλήρωση της υποβολής προτάσεων.

17. Επιτρέπεται εμπορική δραστηριότητα;

Τα ακίνητα διατίθενται για κάθε είδους δραστηριότητα με μόνους περιορισμούς τα όσα ορίζονται από τη χρήση χώρων Κέντρου Αθήνας.

18. Θα υπάρξει διαγωνισμός για όσους φορείς ΚΑΛΟ υποβάλλουν προτάσεις;

Οι φορείς ΚΑΛΟ, όπως περιγράφονται στις διατάξεις της περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4430/2016 (Α' 205), δεν συμπεριλαμβάνονται στη διαγωνιστική διαδικασία των ιδιωτών. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία κατακύρωσης ακινήτων, βάσει πολυκριτηριακής αξιολόγησης.

19. Προβλέπεται έγγραφη βεβαίωση επίσκεψης του ακινήτου;

Με βάση τις οικείες προσκλήσεις, α) για τους ιδιώτες δεν προβλέπεται και δεν απαιτείται, β) για νομικά πρόσωπα κοινωφελούς ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα, φορείς ΚΑΛΟ, ζητείται βεβαίωση ότι έχει λάβει χώρα, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ιδιοκτήτη φορέα, επίσκεψη στο ακίνητο ή τα ακίνητα, για τα οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον και ότι η υφιστάμενη κατάστασή τους έχει αξιολογηθεί σε σχέση με τις ανάγκες του ενδιαφερομένου.

20. Αναφορικά με την υποβολή των δικαιολογητικών και το σημείο 4: «Συνοπτική περιγραφή του προφίλ και των δραστηριοτήτων του ενδιαφερομένου, με έμφαση στην οικονομική κατάσταση και βιωσιμότητά τους». Σε αυτό το σημείο καλούμαστε να αναφέρουμε με ποσοτικούς όρους/ισολογισμούς ή ποιοτικά την οικονομική κατάσταση του οργανισμού μας;

Ποιοτικά την οικονομική κατάσταση του οργανισμού. Πρόσθετα ποσοτικά δεδομένα θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση και θα ληφθούν υπόψη.

Υπενθυμίζεται ότι, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος και της σημαντικής ανταπόκρισης, αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων από νομικά πρόσωπα κοινωφελούς ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και ενδιαφερόμενους ιδιώτες, για τα ακίνητα των ΦΚΑ και του ΟΑΕΔ εντός των ορίων του δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, με τίτλο: «Ανάκτηση των Ακινήτων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας-Αξιοποίηση με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης», μέχρι και την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

2023 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)