to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

15:08 | 01.10.2020

Πολιτική

«Λίστα Πέτσα»: Μείζον ζήτημα νομιμότητας για την απευθείας ανάθεση θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ.

Ερώτηση 47 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Μείζον ζήτημα νομιμότητας τίθεται για την απευθείας ανάθεση της ενημερωτικής καμπάνιας Μένουμε Σπίτι & Μένουμε Ασφαλείς


Μείζον ζήτημα νομιμότητας τίθεται για την απευθείας ανάθεση της ενημερωτικής καμπάνιας Μένουμε Σπίτι & Μένουμε Ασφαλείς, επισημαίνουν 47 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία με ερώτηση τους [και ΑΚΕ] που κατατέθηκε με πρωτοβουλία του βουλευτή Ηρακλείου και Αναπληρωτή Τομεάρχη Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρη Μαμουλάκη και συνυπογράφει ο Τομεάρχης Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Αλέξης Χαρίτσης και ο Αν. Τομεάρχης Γιάννης Σαρακιώτης.

Με την κατεπείγουσα διάταξη του άρθρου 30 της από 14.03.2020 ΠΝΠ (Α’64) νομοθετήθηκε η απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών ενημέρωσης του κοινού, στο πλαίσιο της αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων.

Επιπλέον, με την εν λόγω διάταξη παρασχέθηκε η εξουσιοδότηση στον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και στον Υπουργό Οικονομικών να ρυθμίσουν όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής της.

Το ύψος της δαπάνης για τις υπηρεσίες επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, ανέρχεται στο εκτιμώμενο ποσό των 20 εκατ. ευρώ.

Στις 06.04.2020 συνάφθηκε απευθείας σύμβαση παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης με την ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία “Initiative Media Α.Ε.”.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 της σύμβασης η εταιρεία για τις υπηρεσίες της θα λάβει τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες (420.000) ευρώ.

Σε αντίθεση με τα όσα ρυθμίσατε με το άρθρο 30 της από 14.03.2020 ΠΝΠ, στην από 01.04.2020 (2020/C 108 I/01) Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τίθεται το πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις εντός του οποίου μπορούν να κινηθούν τα κ-μ στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με την κρίση της νόσου COVID-19.

Σύμφωνα δε με την εισαγωγή της ανακοίνωσης μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι, «Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις παρέχει σε όλους τους αγοραστές του δημόσιου τομέα την απαραίτητη ευελιξία ώστε να αγοράζουν το ταχύτερο δυνατόν αγαθά και υπηρεσίες που συνδέονται με την κρίση της νόσου COVID- 19.»

Επίσης, προτρέπει τους αγοραστές του δημόσιου τομέα να εξετάσουν ενδεχόμενα επίσπευσης διαδικασιών σύναψης συμβάσεων. Περαιτέρω, παρέχει οδηγίες εφαρμογής της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση, σε εξαιρετικά επείγουσες καταστάσεις.

Στις 23.09.2020 η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα ‘Ιανός’, περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών την πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις». Στο άρθρο 11 του σχεδίου νόμου προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης κατ’ εφαρμογή της περ.γ της παρ.2 του άρθρου 32 του ν.4412/2016 (Α’ 147).

Επειδή:

-Κατά πάγια νομολογία, τόσο το πρωτογενές δίκαιο των συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και το παράγωγο ενωσιακό δίκαιο (Κανονισμοί, Οδηγίες, Αποφάσεις, Συστάσεις), υπερισχύουν των αντίστοιχων εθνικών δικαίων.
Άρα, ως παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων, μπορεί να νοηθεί μόνο η παρέκκλιση από εθνικές διατάξεις που δεν αποτελούν διατάξεις μεταφοράς ενωσιακού δικαίου,

-Κάθε αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να αξιολογεί κατά πόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 32.2.γ ν. 4412/2016 (Α’ 147) για τη χρήση της «διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση», θα πρέπει δηλ. να ισχύουν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια: α. Γεγονότα τα οποία η υπόψη αναθέτουσα αρχή δεν θα μπορούσε να προβλέψει β. Ο κατεπείγων χαρακτήρας της κατάστασης καθιστά αδύνατη τη συμμόρφωση με τις γενικές προθεσμίες γ. Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του απρόβλεπτου συμβάντος και του κατεπείγοντος χαρακτήρα και δ. Χρήση μόνο για την κάλυψη του κενού έως ότου βρεθούν πιο σταθερές λύσεις,

-Η ρητή ρύθμιση του άρθρου 32.2.γ. ν. 4412/2016 (Α’ 147) εφαρμόζεται ανεξαρτήτως εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης,

-Η άμεση ανάθεση σε προεπιλεγμένο οικονομικό φορέα αποτελεί την εξαίρεση, η οποία εφαρμόζεται εάν μόνο μία επιχείρηση είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση εντός των τεχνικών και χρονικών περιορισμών που επιβάλλονται από τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης,

-Η διαχείριση των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να διέπεται από τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, της διαφάνειας και της ειλικρίνειας.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί,  Υφυπουργό́ς παρά τω Πρωθυπουργώ [αρμόδιος για θέματα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης] και Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων:

-Γιατί η κυβέρνηση επέλεξε να παρακάμψει τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α’ 147) περί δημοσίων συμβάσεων οι οποίες αποτελούν ενσωμάτωση ενωσιακού δικαίου και να νομοθετήσει την απευθείας ανάθεση παρά την αντίθετη άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της πάγιας νομολογίας;

-Ποια έρευνα διενεργήσατε και πως τεκμηριώνεται η μοναδικότητα ως προς τις ειδικές γνώσεις, την εμπειρία και το εξειδικευμένο προσωπικό της αναδόχου εταιρείας «Initiative Media A.E.»;

-Παρείχατε τελικά εξουσιοδότηση στην ανάδοχο εταιρεία να διαπραγματευτεί, για λογαριασμό σας επί των οικονομικών όρων και προϋποθέσεων ανακοίνωσης και προβολής;

-Ποιο όργανο ορίστηκε εν τέλει ως αρμόδιο για την παρακολούθηση και έγκριση των υπηρεσιών του Ανάδοχου;

-Με ποια συγκεκριμένη διαδικασία διενεργήθηκε ο έλεγχος και η έγκριση της υλοποίησης του προγράμματος με βάση τα οποία έγινε η αποπληρωμή των ΜΜΕ που φιλοξένησαν τα σχετικά μηνύματα;

-Πως τεκμηριώνεται, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν παρέλθει μήνες από την έναρξη της πανδημίας στη χώρα μας και ως εκ τούτου δεν είναι ένα γεγονός που δε θα μπορούσε να προβλεφθεί, ότι πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 32.2.γ ν. 4412/2016 (Α’ 147) για τη πρόταση της διάταξης του άρθρου 11 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών;

Επιπλέον, ζητείται αντίγραφο του εγκεκριμένου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των Υπηρεσιών που λάβατε ως Αναθέτουσα Αρχή από την Ανάδοχο Εταιρεία.

2022 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)