to top
  • βρείτε μας στο Twitter
  • βρείτε μας στο Facebook
  • βρείτε μας στο YouTube
  • στείλτε μας email
  • εγγραφείτε στο RSS feed
  • international version

14:29 | 29.03.2022

Πολιτισμός

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης ακυρώνει τη πρόσληψη καλλιτεχνικού διευθυντή στο ΔΗΠΕΘΕ Σερρών

Τα «πάνω- κάτω» φαίνεται να φέρνει η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, που έκανε δεκτή την προσφυγή της Καλλιόπης Ευαγγελίδου, τέως Καλλιτεχνικής ∆ιευθύντριας του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών και υποψήφιας για την θέση του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών και ακυρώνει τις αριθ.225/2021, 1/2022 και 6/2022 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆Η.ΚΕ. ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.


Το σκεπτικό της απόφασης, σύμφωνα με την Αποκεντρωμένη, έχει ως εξής:

«Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν.4555/2018 ‘Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των δήµων, των περιφερειών, των νοµικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσµων τους, για λόγους νοµιµότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατοµικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόµενο µε απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ’ αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νοµιµότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών’.

Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1&2 του άρθρου 117 του ν.4555/2018. ‘1.Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. µπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των δήµων, των περιφερειών, των νοµικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσµων τους, για λόγους νοµιµότητας, µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών αφότου η απόφαση έχει δηµοσιευτεί ή εκδοθεί. 2. Οι δήµοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσµοι και τα νοµικά πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν αµελλητί κάθε στοιχείο που ζητείται από την ΑΥΕ Ο.Τ.Α. µε σκοπό την άσκηση του ελέγχου νοµιµότητας’.

Επειδή, ο αυτεπάγγελτος έλεγχος νοµιµότητας που ασκεί ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης στο πλαίσιο της διοικητικής εποπτείας έχει ως γνώµονα τις γενικές αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογηµένης προστασίας του διοικούµενου.

Επειδή, η διάταξη αποσκοπεί στην αποτροπή νοµιµοποίησης παράνοµων καταστάσεων, κυρίως για περιπτώσεις αποφάσεων που δεν αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο οι οποίες δεν συµπεριλαµβάνονται ως προς το είδος τους σε αυτές που υπόκεινται στον υποχρεωτικό έλεγχο νοµιµότητας των διατάξεων του άρθρου 116 του ν.4555/2018.

Επειδή, ειδικές προϋποθέσεις του παραδεκτού της προσφυγής είναι: α)το έννοµο συµφέρον του προσφεύγοντος, το οποίο πρέπει να είναι προσωπικό (να υπάρχει ειδικός δεσµός του προσφεύγοντος µε την προσβαλλόµενη πράξη), άµεσο (την βλάβη να υφίσταται ο ίδιος ο προσφεύγων) και ενεστώς (τόσο κατά το χρόνο λήψης της απόφασης όσο και κατά τον χρόνο άσκησης της προσφυγής, καθώς και κατά τον χρόνο εξέτασης αυτής), η δε εκ της προσβαλλόµενης πράξης βλάβη πρέπει να έχει επέλθει ή να είναι λογικά αναπόφευκτη β) η προθεσµία για την άσκησή της και γ) η φύση της προσβαλλόµενης πράξης.

Επειδή, η ανωτέρω προσφυγή ασκείται κατά έννοµο συµφέρον της προσφεύγουσας, εντός της νοµίµου προθεσµίας των 15 ηµερών, µε αριθ.πρωτ.52142/21.2.2022 καθώς η αριθ.6/1.2.2022 προσβαλλόµενη απόφαση αναρτήθηκε στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ στις 4.2.2022.

Επειδή, στην τρίτη περίπτωση που αφορά στη φύση της προσβαλλόµενης πράξης για να είναι παραδεκτή η προσφυγή θα πρέπει η προσβαλλόµενη πράξη να έχει εκτελεστό χαρακτήρα, δηλαδή να δηµιουργούνται από την έκδοσή της έννοµα αποτελέσµατα, είτε υποχρεωτικά για τους διοικούµενους, είτε δυνητικά, όταν ρητά προκύπτει αυτό. Περαιτέρω, η προσβαλλόµενη απόφαση συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη, καθώς µε αυτήν παράγονται δυσµενείς έννοµες συνέπειες σε βάρος της προσφεύγουσας.

Επειδή, στην προκήρυξη 1/1308/22.11.2021, η οποία εγκρίθηκε µε την 225/2021 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆Η.ΚΕ.∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών, περί πρόσληψης Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή, στο Κεφάλαιο Β, στα επισυναπτόµενα µε την αίτηση δικαιολογητικά συµµετοχής για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων συµπεριλαµβανόταν και «..ii.Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι οι υποψήφιοι δεν υπηρετούν ως καλλιτεχνικοί διευθυντές σε άλλο ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ή άλλη Κοινωφελή Θεατρική Επιχείρηση, Ωδείο ή Μουσική Σχολή κατά την διενέργεια της προκήρυξης και δεν κατέχουν άλλη έµµισθη θέση στον δηµόσιο τοµέα, ούτε παρέχουν εξαρτηµένη εργασία στον ιδιωτικό τοµέα».

Επειδή, οι υποψήφιοι είχαν την δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι ηµερών από την δηµοσίευση της αριθ. 1/1308/22.11.2021 προκήρυξης και η προσφεύγουσα κατέθεσε µε την αίτηση συµµετοχής της και την από 9.12.2021 Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία ανέφερε «…ότι η σύµβαση ηθοποιού που είχε µε το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος για ορισµένο χρόνο, θα διακόπτονταν σε περίπτωση που γινόταν επιλογή της για την θέση του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών».

Επειδή, η αρχή της διαφάνειας απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου και συνιστά αναγκαίο παρακολούθηµα της αρχής της αξιοκρατίας, ρυθµίζοντας την επιλογή του ανθρώπινου δυναµικού µε την θέσπιση κριτηρίων επιλογής και διαδικασιών, που συνάπτονται αποκλειστικά µε την προσωπική αξία καθενός, δηλαδή τις ικανότητες, τα προσόντα και την προσωπικότητά του, εισάγοντας εξαιρέσεις που δικαιολογούνται µόνο από λόγους δηµοσίου συµφέροντος.

Επειδή, η τήρηση της αρχής της νοµιµότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών πρέπει να επιτρέπουν την ισότιµη πρόσβαση των συµµετεχόντων σε κάθε διαγωνιστική διαδικασία, χωρίς να θέτουν αδικαιολόγητα εµπόδια στην ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισµού, υπό την έννοια ότι οφείλουν να αποφεύγουν διατάξεις που οδηγούν σε τεχνητό περιορισµό του κύκλου των ενδιαφεροµένων για την προκηρυσσόµενη θέση, οι οποίοι και θα µπορούσαν να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις στην επιλογή εν προκειµένω της θέσης του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή, θέτοντας έτσι δυσµενή σε βάρος τους διάκριση και αίροντας την αρχή της ίσης µεταχείρισης, της απαγόρευσης των διακρίσεων και την αρχή της αναλογικότητας (άρθρα 4 και 25 του Συντάγµατος – ΦΕΚ 211 Α’).

Επειδή, ο ανωτέρω όρος που συµπεριλήφθηκε στην προκήρυξη για την επιλογή του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή, ως παράνοµος και καταχρηστικός περιορίζει τα κριτήρια επιλογής και νοθεύει τον βιώσιµο και ουσιώδη ανταγωνισµό, καθώς δυσχεραίνει την συµµετοχή υποψηφίων, οι οποίοι κατέχουν και τα προσόντα άλλα και την ικανότητα για την πλήρωση της εν λόγω θέσης.

Επειδή, η αναφορά του συγκεκριµένου όρου, αποκλείει την συµµετοχή µερίδας υποψηφίων και στην προκειµένη περίπτωση και την συµµετοχή της ίδιας της προσφεύγουσας, η οποία θα µπορούσε σε περίπτωση επιλογής της να διακόψει την σύµβαση εργασίας της και να απασχοληθεί αποκλειστικά µε το έργο του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή.

Επειδή, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 1 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας που κυρώθηκε µε το ν. 2690/1999 (Α΄ 45), στο οποίο διατυπώνεται η γενική αρχή της αµεροληψίας των διοικητικών οργάνων, τα όργανα της ∆ιοίκησης, µονοµελή ή συλλογικά, πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αµερόληπτης κρίσης, οι οποίες δεν συντρέχουν όταν είναι δυνατόν να δηµιουργηθεί εύλογα η υπόνοια ότι έχουν ήδη σχηµατισµένη, συνακόλουθα, προειληµµένη γνώµη για συγκεκριµένο ζήτηµα.

Επειδή, τα πρόσωπα που αποτελούν µέλη συλλογικών διοικητικών οργάνων πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αµερόληπτης κρίσης, ώστε να δηµιουργείται στον διοικούµενο η πεποίθηση του αδιάβλητου της πράξης που εκδίδουν.

Επειδή, στην προκειµένη περίπτωση στο Κεφάλαιο ‘Η.Ενστάσεις’ της αριθ.1/1308/22.11.2021 προκήρυξης ορίζεται «∆ικαίωµα ένστασης κατά του πίνακα κατάταξης έχει κάθε υποψήφιος, εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την επόµενη της κοινοποίησης του πίνακα κατάταξης στην ηλεκτρονική του διεύθυνση. Επί των ενστάσεων επιλαµβάνεται η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων και αποφαίνεται επ’ αυτών εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την λήξη της προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων. Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων συγκροτείται µε απόφαση του Προέδρου και είναι τριµελής».

Επειδή, µε την απόφαση 2/58/21.1.2022 (ορθή επανάληψη) του Προέδρου της ∆Η.ΚΕ. ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών «Ορισµός µελών Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων», η Τριµελής Επιτροπή µε αρµοδιότητα την εξέταση των ενστάσεων κατά του πίνακα κατάταξης, στα πλαίσια της προαναφερόµενης προκήρυξης για την επιλογή του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή, αποτελείται από µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο και έλαβε την απόφαση για την επιλογή του κατάλληλου προσώπου για την θέση της Καλλιτεχνικής ∆ιεύθυνσης.

Επειδή, από τις µνηµονευόµενες ανωτέρω διατάξεις, δεν προβλέπεται ότι τα µέλη που συµµετέχουν στη σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (αποφασίζον όργανο), κατά την λήψη απόφασης επιτρέπεται να συµµετέχουν και στην Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (δευτεροβάθµιο όργανο).

Επειδή, η αριθ.80/28.1.2022 απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων, η οποία επικυρώθηκε από την 6/2022 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, λήφθηκε κατά παράβαση της αρχής της αµεροληψίας διότι στη λήψη της απόφασης συµµετείχαν Σύµβουλοι που ήταν και µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο ως αρµόδιο όργανο προέβη στην επιλογή του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή, µε συνέπεια να υφίσταται ταύτιση µελών των δυο οργάνων, κατά παράβαση του νόµου.

Για τους ανωτέρω λόγους
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Κάνουµε δεκτή την προσφυγή της Καλλιόπης Ευαγγελίδου, τέως Καλλιτεχνικής ∆ιευθύντριας του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών και υποψήφιας για την θέση του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών και ακυρώνουµε τις αριθ.225/2021, 1/2022 και 6/2022 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆Η.ΚΕ.∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών, για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης απόφασης».

Πηγή: infonews24.gr

2022 © left.gr | στείλτε μας νεα, σχόλια ή παρατηρήσεις στο [email protected]
§ Όροι χρήσης για αναδημοσιεύσεις Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY-NC 3.0)